Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Splnění informační povinnosti v souladu s čl. 13 GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – dále jen „Obecné nařízení“) = INFORMACE O TOM, JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH.

Vážíme si vaší důvěry a chráníme Vaše osobní údaje před zneužitím a zásadně s nimi neobchodujeme. Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití, zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

 

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost:

PREMIUM PELLETS s.r.o.

sídlo: Vinohrady 794/45, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 19110821

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99104

(dále jen „Správce“)

 

Kontaktní údaje Správce jsou následující:

adresa pro doručování: PREMIUM PELLETS s.r.o. Vinohrady 794/45, Štýřice, 639 00 Brno

adresa elektronické pošty: pavlik@premiumpellets.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonný důvod zpracování Vašich osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto Správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

(dále jen „nařízení“).

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

V případě Vaší registrace na https://www.pelety-premium.cz/ zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste sami do registračního formuláře zadali, tedy: Váš email, a dále IP adresu.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

 

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit Správcem vůči Vaší osobě.

Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit Správcem uloženy, je 5 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny

Osobní údaje, které zpracováváme jako Správce, můžeme zpřístupňovat výhradně vlastním zaměstnancům a dále zpracovatelům, kteří vykonávají služby správy informačních technologií nutných k provozu naší výpočetní techniky a provozu webových stránek, případně marketingové služby pro správce:

 

    • Shoptet s.r.o, Dvořeckého 628/8, 16900 Praha 6, IČO 28935675
          • The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – (MailChimp)
  • případně v budoucnu další noví obchodní partneři zajišťující tyto služby pro Správce

 

Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na základě plnění zpracovatelské smlouvy uzavřené s námi v postavení Správce, v této smlouvě se zpracovatelé zavazují k dodržování ochrany Vašich osobních údajů v souladu s Obecným nařízením a technické, organizační schopnosti toto zabezpečit v odpovídajícím rozsahu.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Naši zaměstnanci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a o našich bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

Pokud jako Správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte vůči nám tato práva.

Právo na přístup k osobním údajům: Po dobu zpracování Vašich osobních údajů můžete požadovat informace o tomto zpracování, tedy si od nás můžete vyžádat, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a z jakých důvodů.

Právo na opravu osobních údajů: Máte právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na výmaz: Máte právo kdykoliv požadovat Správce o výmaz Vašich osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Právo na omezení zpracování: Máte právo nás kdykoliv požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná.

Právo na přenositelnost osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracovávané elektronicky na základě Vašeho souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy, mohou být na Vaši žádost přeneseny jinému správci. 

Právo odvolat souhlas: Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování: V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V případě, že se domníváte, že je zpracováním Vašich osobních údajů porušeno některé ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani Vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jednotlivá práva můžete uplatnit listinnou či elektronickou formou adresovanou Správci, která musí obsahovat Vaši jasnou identifikaci a Váš požadavek. V případě elektronického podání musí být tento požadavek zaslán z Vámi registrované emailové adresy (emailové adresy uvedené v objednávkovém formuláři).

 

Ochrana a zabezpečení Vašich údajů

 

Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy, mechanismy, organizační a technická opatření, které zamezují neoprávněnému zpracování. Zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Pro zpracování osobních údajů užíváme elektronické a manuální prostředky zpracování.

Údaje, které zpracováváme pro účely marketingu, budou zpracovávány jak na území Evropské unie, tak mimo území Evropské unie, a to konkrétně v USA (prostřednictvím společnosti The Rocket Science Group, LLC = MailChimp).

Přijali jsme tedy a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo nechtěné zničení, pozměnění a přeposílání Vašich osobních údajů, až po vymazání Vašich osobních údajů po vypršení souhlasu, nebo doby zpracování Vašich osobních údajů nutných pro splnění smlouvy, případně splnění právní povinnosti, která plyne ze zákona. 

 

 

Používání souborů cookies

Snažíme se, aby naši zákazníci od nás získávali vždy pouze to nejlepší zboží, služby a informace a proto ke správné personalizaci nabídek a analýze návštěvnosti využíváme anonymních dat tzv. soubory cookies.