Vážení zákazníci, rádi bychom Vás informovali, že možnost osobního vyzvednutí objednávek na naší provozovně je možné nejpozději do 20.12.2022 do 13:00 a pak až od 2.1.2023. Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Verze č. 2/2018

 

společnosti PREMIUM PELLETS s.r.o., se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, PSČ: 639 00, IČO: 25056743, zapsaná v Obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99104, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pelety-premium.cz   

VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ VOP:

 1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že byl obeznámen a souhlasí s těmito VOP.
 2. Kupující může provádět objednání zboží bez registrace.
 3. Osobní údaje kupujícího jsou zabezpečeny v souladu se zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů. Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím a informace v ní obsažené nejsou veřejně přístupné.
 4. Kupní cena zboží je vždy uváděna včetně DPH.
 5. Aktuální ceny dopravy jsou uvedeny v E-shopu v sekci Doprava a platba
 6. Při registraci a objednávání je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
 7. Kupující provede objednávku okamžikem kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“.
 8. Kupní smlouva vzniká v okamžiku doručení e-mailu Kupujícímu potvrzujícího objednávku.
 9. Kupující – Spotřebitel má ze zákona právo odstoupit od smlouvy (bez udání důvodu) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
 10. K dodanému zboží je vždy přibalena příslušná faktura, která zároveň slouží jako dodací list.
 11. Kupující je povinen ihned při převzetí zboží prohlédnout neporušenost balení. Porušenou zásilku není kupující povinen převzít.
 12. Kupující je povinen neprodleně informovat prodávajícího o zjištěných vadách.
 13. Vybavení a součásti tvořící E-shop (např. fotografie zboží) jsou chráněny autorským právem.

Použité pojmy ve VOP:

Internetový obchod prodávajícího má význam uvedený v bodu 1.1 níže.

Kupní smlouvou se rozumí smlouva o koupi zboží uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím v internetovém obchodě prodávajícího. Tyto všeobecné obchodní podmínky (ve znění platném k okamžiku odeslání objednávky) jsou neodělitelnou součástí každé kupní smlouvy.

Kupujícím se rozumí spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, který si v internetovém obchodě prodávajícího koupí na základě kupní smlouvy zboží od prodávajícího.

Objednávka má význam uvedený v bodu 3.2 níže.

Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávajícím se rozumí společnost PREMIUM PELLETS s.r.o., se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, PSČ: 639 00, IČO: 25056743, zapsaná v Obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99104.

Osobní účet má význam uvedený v článku 2. níže.

Zákon o ochraně osobních údajů má význam uvedený v bodu 9. níže.

Zbožím se rozumí movité věci prodávané v internetovém obchodě prodávajícího.

 

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) smluvní vztahy při dodávce zboží ze strany obchodní společnosti PREMIUM PELLETS s.r.o., se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45 63900, identifikační číslo: 25056743, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 99104, Česká republika (dále jen „Prodávající“), právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Zbožím se rozumí souhrn všech výrobků, produktů a případně služeb, které jsou nabízeny v internetovém obchodu (E-shopu) Prodávajícího, který je provozován na webových stránkách na adrese www.pelety-premium.cz (dále jen „Zboží“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pelety-premium.cz (dále jen „E-shop“ nebo „webový obchod“).

1.2. Právní vztah Prodávajícího a Kupujícího se řídí českým právním řádem, zejména pak uzavřenou Smlouvou, obchodní podmínky, občanským zákoníkem, a pokud je kupující spotřebitel tak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Obchodní podmínky určují část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím za účelem převodu vlastnického práva ke Zboží a realizace dodávky Zboží. Pokud se v obchodních podmínkách hovoří o „Smlouvě“, pak se má na mysli kupní smlouva na dodávku Zboží.

1.4. Odesláním objednávky z internetové adresy www.pelety-premium.cz Kupující stvrzuje, že byl seznámen s obchodními podmínkami a s uvedenými podmínkami souhlasí. Obchodní podmínky jsou závazné pouze pro prodej Zboží prostřednictvím E-shopu.

1.5. Obchodní podmínky upravují také práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.pelety-premium.cz, jakož i další související právní vztahy.

1.6. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící E-shop (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící E-shop.

1.7. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.8. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.9. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.10. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Registrace je zcela dobrovolná a v případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní E-shopu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší kteroukoliv povinnost vyplývající ze Smlouvy včetně obchodních podmínek, či v případě kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná v E-shopu je informativního charakteru a představuje výzvu k podávání nabídek, přičemž prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Objednávka zboží učiněná kupujícím je návrhem na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje akceptace (tj. potvrzení objednávky) prodávajícím. Kupní smlouva je tedy uzavřena v okamžiku, kdy dojde k akceptaci (tj. potvrzení objednávky) kupujícího ze strany prodávajícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. Prodávající si vyhrazuje, že nabídka obsažená v E-shopu platí pouze do vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v E-shopu, přičemž v tomto formuláři je třeba uvést alespoň následující informace:

 1. a) jméno a příjmení (název/firma/IČO);
 2. b) adresa bydliště (sídla);
 3. c) emailová adresa;
 4. d) kontaktní telefonní číslo;
 5. e) objednávané zboží a jeho množství (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku E-shopu);
 6. f) způsobu úhrady kupní ceny zboží;
 7. g) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a nákladech spojených s dodáním zboží.

Nebude-li objednávka obsahovat v tomto odstavci uvedené údaje, Prodávající není povinen na takovou objednávku reagovat, avšak může ji uznat jako řádnou. Odesláním objednávky Kupující akceptuje kupní cenu Zboží, cenu dopravy Zboží do místa dodání Zboží a případné další náklady na dodání Zboží uvedené v objednávce.

3.4. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.5. Po doručení správně vyplněné objednávky je Prodávající povinen Kupujícímu neprodleně potvrdit její doručení, a to prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. V okamžiku doručení potvrzujícího e-mailu Kupujícímu je uzavřena Smlouva. V případě, že Kupujícím je podnikatel ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, považuje se za akceptaci objednávky i přímé dodání objednaného Zboží bez předchozího výslovného projevu vůle Prodávajícího.

3.6. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.7. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v E-shopu  platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzujícího emailu s přijetím objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. 

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.11. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku nebo její část v případě, že se Zboží již nevyrábí, nedodává nebo je již vyprodáno, kupující má špatnou platební morálku, popřípadě existuje jiný relevantní důvod, pro který po Prodávajícím nelze spravedlivě požadovat akceptaci objednávky (např. z důvodu porušení dříve uzavřených Smluv), přičemž Prodávající bude bez zbytečného odkladu Kupujícího o těchto skutečnostech informovat některým z prostředků komunikace na dálku. Za neakceptaci objednávky se považuje i neodeslání potvrzení o doručení objednávky. V případě, že za výše uvedených okolností Kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a objednávka nebyla Prodávajícím akceptována, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne jejího připsání na účet Prodávajícího. Uvedená lhůta se považuje za dodrženou, bude-li v této lhůtě podán příkaz k úhradě nebo poštovní poukázka.

 1. Kupní cena zboží a Platební podmínky

4.1. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu za dodané Zboží kupní cenu, která je uvedena u příslušného Zboží v E-shopu včetně DPH. Kupní cena Zboží je uváděna včetně DPH v zákonné výši. V kupní ceně Zboží je zahrnuta cena dopravy do místa dodání, není-li dále stanoveno jinak. Kupující je oprávněn při objednávce zvolit dopravu PPL za příplatek, a to pouze u zboží o celkové hmotnosti do 30 kg.

4.2. Změny cen Zboží, dopravy jsou plně v dispozici Prodávajícího a mohou se měnit i v průběhu dne. Provedené změny nemohou mít vliv na již uzavřené Smlouvy, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak. Změna cen a limitu je účinná zveřejněním ve webovém rozhraní obchodu, nebude-li Prodávajícím stanoveno jinak.

4.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně na účet Prodávajícího č. 115-5600650237/0100, vedený u Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, který bude uveden v akceptaci objednávky, příp. bude neprodleně sdělen Kupujícímu prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku (dále jen „účet prodávajícího“);

při dodání/převzetí Zboží (na dobírku) v hotovosti k rukám smluvního přepravce nebo držitele poštovní licence;

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Chotěbořská, areál ZD 582 82, Golčův Jeníkov;

platební kartou online.

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ve lhůtě 3 dnů od uzavření Smlouvy. Kupní cena se v případě bezhotovostního převodu považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet Prodávajícího. Kupní cena, jejíž úhrada je mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednána v hotovosti, se považuje za uhrazenou okamžikem jejího předání zaměstnanci držitele poštovní licence nebo zaměstnanci smluvního přepravce, nebo zaměstnanci Prodávajícího. Prodávající akceptuje platby platebními kartami Master Card nebo VISA prostřednictvím internetového platebního portálu. Kupující uhradí kupní cenu prostřednictvím platební karty k okamžiku, kdy dojde k odepsání částky odpovídající výši kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. K odepsání částky odpovídající kupní ceně z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího dojde k okamžiku předání zboží prodávajícím přepravci k přepravě.

4.5. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení Zboží

5.1. Kupující, kteří jsou spotřebitelem, mají právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku podle § 1829 občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 1. a) kupní smlouvu, běží lhůta 14 dnů ode dne převzetí zboží;
 2. b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávky zboží, běží lhůta 14 dnů ode dne převzetí první dodávky zboží.

5.2. Odstoupit lze i bez uvedení důvodu a bez uplatnění jakékoli sankce ze strany Prodávajícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

5.3. Podle § 1837 OZ spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 

 1. a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
 2. b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 3. c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele;
 4. d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 5. e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 6. f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 7. g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 8. h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 9. i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 10. j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
 11. k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (tj. PREMIUM PELLETS s.r.o., ul. Vinohrady 794/45, 639 00 Brno, či na adresu elektronické pošty prodávajícího pavlik@premiumpellets.cz.     

5.5. Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím). Jestliže Kupující tedy zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě však s vrácením plateb Kupujícímu nevzniknou další náklady.

5.6. Platby budou Prodávajícím zaslány zpět Kupujícímu až po obdržení vráceného Zboží nebo poté, co Kupující prokáže, že zboží odeslal zpět Prodávajícímu; rozhoduje okamžik, který nastane dříve.

5.7. Kupující je povinen Zboží bez zbytečného odkladu (ideálně spolu s odesláním formuláře o odstoupení od smlouvy), nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zaslat zboží zpět Prodávajícímu na adresu Chotěbořská 788, 582 82 Golčův Jeníkov, přičemž na téže adrese je možno Zboží vrátit osobně. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je v jejím rámci Zboží Prodávajícímu odesláno.

5.8. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením Zboží. Zboží musí Kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a včetně originálního obalu (pokud může). Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k Prodávajícímu nedošlo k jeho poškození.

5.9. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.10. Vrátil-li Kupující zboží poškozené, má Prodávající nárok na náhradu škody, který může jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.11. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, včetně všeho oč se obohatil. V případě, že dárek nebude vrácen zpět, bude tato hodnota chápána jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

5.12. Na Kupující, kteří nejsou spotřebitelem, se tento článek obchodních podmínek nepoužije, nestanoví-li právní předpisy jinak.

 1. Přeprava a dodání zboží

6.1. Prodávající dodá Zboží do místa bydliště (sídla) Kupujícího uvedeného v objednávce. Pokud Kupující zvolil jiné místo dodání, bude zboží dodáno do místa dodání označeného Kupujícím. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak.

6.2. Obvyklá lhůta pro dodání Zboží skladem činí 5 (pět) pracovních dnů od akceptace objednávky, pokud je místo dodání na území České republiky. Kupující je srozuměn s tím, že termín dodání je ovlivněn zejména dostupností Zboží na skladě Prodávajícího, jakož i objednaným Zbožím, a proto v ojedinělých případech může být dodací lhůta delší, o čemž bude Kupující, některým z prostředků komunikace na dálku, při akceptaci objednávky Prodávajícím, nebo bez zbytečného odkladu po této akceptaci vyrozuměn. Kupující bere na vědomí, že v případě zvolení úhrady kupní ceny bankovním převodem, nebo platební kartou on-line, výše uvedené dodací lhůty počínají běžet ode dne následujícího po dni připsání plné výše kupní ceny (včetně ceny dopravy) na bankovní účet Prodávajícího. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání Zboží v případě výskytu nepředvídatelných událostí (vyšší moci).

6.3. Kupující má právo zvolit způsob dopravy dle aktuálních možností uvedených v E-shopu. Přeprava bude realizována prostřednictvím externí přepravní společnosti, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v provozovně prodejce na adrese Chotěbořská 788, 582 82 Golčův Jeníkov.

6.4. Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.

6.5. Převzetí Zboží je Kupující povinen potvrdit na příslušných dokumentech svým podpisem. Při převzetí Zboží je Kupující povinen ihned za přítomnosti zaměstnance držitele poštovní licence, nebo jiného dopravce prohlédnout neporušenost obalu zásilky, pokud bude balení zjevně poškozeno, není povinen zásilku převzít. Převzetím Zboží a podpisem dodacího listu či jiného obdobného dokumentu Kupující stvrzuje, že obal zásilky nebyl poškozen. Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o zjištěných vadách.

6.6. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

6.7. V případě nezastižení Kupujícího nebo osoby zmocněné k převzetí Zboží na adrese místa dodání bude postupováno podle pravidel příslušného externího přepravce, nebo držitele poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení Zboží včetně případného poplatku za uskladnění, jakož i vícenáklady vzniklé v důsledku odmítnutí převzetí řádně dodaného Zboží, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit, a to ve výši dle ceníku příslušného externího přepravce, nebo držitele poštovní licence. Takové vícenáklady tedy mohou být Kupujícímu dodatečně účtovány.

6.8. K dodávanému Zboží bude vždy přibalena i příslušná faktura s náležitostmi stanovenými právními předpisy. Pokud není přibalen dodací list, slouží přiložená faktura jako dodací list.

6.9. Prodávající je oprávněn odmítnout předat Zboží Kupujícímu, pokud nebude plně uhrazena kupní cena a/nebo cena dopravy.

 1. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až §2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku.

7.2. Prodávající prohlašuje, že pokud není uvedeno jinak, tak je nabízené zboží nové a poskytuje Kupujícímu, který není podnikatelem a koupě se týká jeho podnikatelské činnosti, na toto Zboží záruku po dobu, která je na obalu každého Zboží vyznačena jako doba spotřeby (použitelnosti).

7.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převezme:

 1. a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. d) Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 5. e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 a 7.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.5. Projeví-li se vada během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při jeho převzetí. To neplatí, pokud se jedná o vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je podnikatelem a koupě se týká jeho podnikatelské činnosti.

7.6. Za vadu se považuje i dodání jiného Zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží. Záruka se nevztahuje zejména na vady způsobené nevhodným skladováním či použitím, neodborným zacházením, jakož i vady způsobené Kupujícím a/nebo třetími osobami.

7.7. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá i skrytá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího ze záruky za jakost nejsou tímto odstavcem dotčeny.

7.8. Kupující je povinen případné vady Zboží reklamovat u Prodávajícího v záruční době, a to neprodleně po jejich zjištění a nejlépe písemně na adrese Premium Pellets, s.r.o., Vinohrady 794/45, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika nebo emailové adrese pavlik@premiumpellets.cz. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo:

na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží

na odstranění vady opravou Zboží

na přiměřenou slevu z kupní ceny

odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Smlouvy.

7.9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

7.10. Je-li Kupujícím spotřebitel, jiná osoba, která není podnikatelem, nebo podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, má v případě, že Zboží má vady, právo požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může dotčený Kupující požadovat výměnu jen součásti. Není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Příslušný způsob vyřízení oprávněné reklamace určuje Kupující, a to výslovným požadavkem uvedeným zpravidla v reklamaci.

7.11. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.

7.12. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.13. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že toto má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

7.14. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Ujednají-li strany ještě předtím, než Kupující může uplatnit právo z vady Zboží, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, pokud je Kupujícím podnikatel, u kterého je již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

7.15. Při předčasném plnění může Prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání Zboží. Výkonem svého práva nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

7.16. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce se použije pouze v případě, že je Kupujícím spotřebitel.

7.17. Kupující Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li Prodávající Zboží, může Kupující odložit prohlídku do doby, kdy je Zboží dopraveno do místa plnění.

7.18. Do odstranění vady nemusí Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

7.19. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy (ustanovení následujícího článku obchodních podmínek tímto není dotčeno), ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží;
 2. b) použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady;
 3. c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. d) prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.

7.20. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží. K účinkům podle tohoto odstavce soud přihlédne jen k námitce Prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které Prodávající v době odevzdání Zboží věděl nebo musel vědět.

7.21. Je-li Kupujícím podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, musí vady reklamovat písemně, přičemž způsob, jakým bude oprávněná reklamace Kupujícího vyřízena, a termín vyřízení reklamace (odstranění vad), resp. termín vyřízení vzneseného nároku, určuje Prodávající.

7.22. Kupující je povinen Prodávajícímu prokázat, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího a také skutečnost, že jsou vady reklamovány včas ve stanovené lhůtě. V případě, že reklamace bude vyřízena výměnou Zboží, je Kupující povinen vrátit veškeré Zboží, které je předmětem výměny.

7.23. Bude-li reklamace shledána neoprávněnou, má Prodávající právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s touto neoprávněnou reklamací; to neplatí, pokud je Kupujícím jiná osoba než podnikatel, u kterého je již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

7.24. Není-li pro případy, kdy to občanský zákoník umožňuje, v těchto obchodních podmínkách či Smlouvě ujednáno jinak, použijí se při uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) příslušná ustanovení OZ, zejména pak ustanovení § 2099 – 2117 OZ a ustanovení § 2165 – 2174 OZ. Je-li kupujícím spotřebitel, užijí se dále ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy pavlik@premiumpellets.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. Ochrana osobních údajů

9.1. Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů = GDPR).

9.2. Svou informační povinnost vůči kupujícímu (subjektu údajů) ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES související se zpracováním osobních údajů zákazníka na základě právních titulů plnění smlouvy, právní povinnosti a oprávněného zájmu, plní prodávající (správce osobních údajů) prostřednictvím zvláštního dokumentu.“

 1. Doručování

10.1. Není-li pro některý případ Smluvními stranami sjednáno nebo právními předpisy stanoveno výslovně jinak, jsou Smluvní strany oprávněny doručovat druhé Smluvní straně veškerá oznámení, sdělení a jiné písemnosti také prostřednictvím elektronické pošty, a to v případě Prodávajícího na e-mailovou adresu uvedenou v posledním článku těchto obchodních podmínek či na e-mailovou adresu uvedenou v E-shopu a v případě Kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce Zboží, nebo uživatelském účtu Kupujícího.

10.2. Tímto ustanovením není vyloučeno zasílání klasickou poštou nebo osobní předání. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího uložení u poskytovatele poštovních služeb, i když se adresát o jejím uložení nedověděl.

 

 1. Ostatní ustanovení

11.1. Smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce, a to v elektronické podobě; Smlouva je po jejím uzavření Prodávajícím archivována, přičemž na písemnou žádost Kupujícího mu bude zaslána některým z prostředků komunikace na dálku. Podstatné náležitosti Smlouvy včetně identifikace Kupujícího nejsou veřejnosti přístupné. Aktuální znění obchodních podmínek je vždy zveřejněno v E-shopu. Již neúčinné verze obchodních podmínek jsou Prodávajícím archivovány a nejsou veřejně dostupné v E-shopu.

11.2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Kupujícímu nevznikají náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy, tj. použití E-shopu a nákup v jeho rámci není ze strany Prodávajícího ani třetí osoby nijak zpoplatněn. Kupujícímu vznikají pouze jeho vlastní náklady, jako jsou např. náklady na jeho internetové připojení, náklady na jeho telefonní hovory, které si však hradí sám.

11.3. Prodávající není ke Kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do E-shopu nebo v důsledku užití E-shopu v rozporu s jeho určením.

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pro posouzení případných sporů vzniklých na základě Smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.

12.2. Pokud by kterékoli ustanovení ve Smlouvě nebo obchodních podmínkách bylo nebo by se stalo neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy a obchodních podmínek. Odporuje-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek kogentním ustanovením právních předpisů, uplatní se bez dalšího příslušné kogentní ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 30.4.2018 Změny obchodních podmínek jsou plně v dispozici Prodávajícího, avšak provedené změny nemají vliv na již uzavřené Smlouvy. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování PREMIUM PELLETS s.r.o., ul. Vinohrady 794/45, 639 00 Brno, adresa elektronické pošty pavlik@premiumpellets.cz, telefon +420 775 585 300.    

 

V Brně dne 30.4.2018