Informační povinnost

Ochrana osobních údajů

 

Splnění informační povinnosti v souladu s čl. 13 GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – dále jen „Obecné nařízení“) = INFORMACE O TOM, JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH.

Vážíme si vaší důvěry a chráníme Vaše osobní údaje před zneužitím a zásadně s nimi neobchodujeme. Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití, zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

 

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost:

PREMIUM PELLETS s.r.o.

Vinohrady 794/45

639 00 Brno

IČO: 19110821

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99104

(dále jen „Správce“)

 

Kontaktní údaje Správce jsou následující:

adresa pro doručování: PREMIUM PELLETS s.r.o., Vinohrady 794/45, Štýřice, 639 00 Brno

adresa elektronické pošty: pavlik@premiumpellets.cz

telefonní kontakt: +420 775 585 300

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme a jak dlouho je uchováváme

 

 1. Pro marketingové účely – přímý marketing

Pro přímý marketing zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, kdy Vám můžeme nabídnout naše další zboží z oblasti dřevěných pelet.

 

 1. Pro účely Vašeho nákupu našeho zboží

Při objednávce našeho zboží prostřednictvím webového formuláře evidujeme Vaše osobní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

 

Jedná se o tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, doručovací adresa, telefon, email, IP adresa. V případě, že objednáváte na podnikající fyzickou osobu, tak ještě jméno a příjmení fyzické podnikající osoby, adresa sídla, IČO a DIČ. V případě, že jste zvolili úhradu bankovním převodem, budeme zpracovávat rovněž číslo bankovního účtu, ze kterého Vaše platba přišla.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních titulů:

 • Plnění smlouvy (splnění závazku z kupní smlouvy),
 • Právní povinnost (účetní a daňová evidence),
 • Oprávněný zájem (přímý marketing),

 

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je: Přijímání a vyřizování objednávek našeho zboží, realizace závazku z kupní smlouvy, reklamační proces, archivace v souladu s obecně závaznými právními předpisy, účetní a daňová evidence.

 

Jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje, jakožto odběratelů, budeme zpracovávat dle zákona č. 235/2004 Sb o DPH, tedy 10 let od konce toho kterého zdaňovacího období.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Pokud jako Správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte vůči nám tato práva.

Právo na přístup k osobním údajům: Po dobu zpracování Vašich osobních údajů můžete požadovat informace o tomto zpracování, tedy si od nás můžete vyžádat, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a z jakých důvodů.

Právo na opravu osobních údajů: Máte právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na výmaz: Máte právo kdykoliv požadovat Správce o výmaz Vašich osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Právo na omezení zpracování: Máte právo nás kdykoliv požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná.

Právo na přenositelnost osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracovávané elektronicky na základě Vašeho souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy, mohou být na Vaši žádost přeneseny jinému správci. 

Právo odvolat souhlas: Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování: V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V případě, že se domníváte, že je zpracováním Vašich osobních údajů porušeno některé ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani Vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jednotlivá práva můžete uplatnit listinnou či elektronickou formou adresovanou Správci, která musí obsahovat Vaši jasnou identifikaci a Váš požadavek. V případě elektronického podání musí být tento požadavek zaslán z Vámi registrované emailové adresy (emailové adresy uvedené v objednávkovém formuláři).

 

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

 

Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy, mechanismy, organizační a technická opatření, které zamezují neoprávněnému zpracování. Zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Pro zpracování osobních údajů užíváme elektronické a manuální prostředky zpracování.

Údaje, které zpracováváme pro účely marketingu, budou zpracovávány jak na území Evropské unie, tak mimo území Evropské unie, a to konkrétně v USA (prostřednictvím společnosti The Rocket Science Group, LLC = MailChimp).

Přijali jsme tedy a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo nechtěné zničení, pozměnění a přeposílání Vašich osobních údajů, až po vymazání Vašich osobních údajů po vypršení souhlasu, nebo doby zpracování Vašich osobních údajů nutných pro splnění smlouvy, případně splnění právní povinnosti, která plyne ze zákona. 

 

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny

 

Osobní údaje, které zpracováváme jako Správce, můžeme zpřístupňovat výhradně vlastním zaměstnancům a dále zpracovatelům, kteří vykonávají:

 

 1. externí daňové poradenství a zpracování účetnictví:
     • INGEMA, s.r.o., Vinohrady 794/45, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 60735881
 • případně v budoucnu další noví obchodní partneři zajišťující tyto služby pro Správce

 

 

 1. externí právní služby
  • Advokáti KJM Legal s.r.o., Hlinky 57/142a, 603 00 Brno, IČO: 07094841
 • případně v budoucnu další noví obchodní partneři zajišťující tyto služby pro Správce

 

 

 1. služby správy informačních technologií nutných k provozu naší výpočetní techniky a provozu webových stránek:
  • Shoptet s.r.o, Dvořeckého 628/8, 16900 Praha 6, IČO 28935675
      • The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – (MailChimp)
  •  Heureka Shopping s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 24725382
 • případně v budoucnu další noví obchodní partneři zajišťující tyto služby pro Správce

 

 •  
 1. distribuce našeho zboží
 • Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČO 47114983
 • PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČO 25194798
 • případně v budoucnu další noví obchodní partneři zajišťující tyto služby pro Správce

 

Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na základě plnění zpracovatelské smlouvy uzavřené s námi v postavení Správce, v této smlouvě se zpracovatelé zavazují k dodržování ochrany Vašich osobních údajů v souladu s Obecným nařízením a technické, organizační schopnosti toto zabezpečit v odpovídajícím rozsahu.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Naši zaměstnanci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a o našich bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím emailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Odmítnout můžete již před odesláním Vaší objednávky tím způsobem, že již v samotném objednávkovém procesu zaškrtnete políčko k tomu určené. V případě, že tímto způsobem zasílání emailových dotazníků neodmítnete, zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání emailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v emailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Níže je uvedená ukázka, jak vypadá zaškrtávací políčko pro případ, že si nepřejete zasílání emailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky portálu Heureka.cz:

 heureka

 

Používání souborů cookies

Snažíme se, aby naši zákazníci od nás získávali vždy pouze to nejlepší zboží, služby a informace a proto ke správné personalizaci nabídek a analýze návštěvnosti využíváme anonymních dat tzv. soubory cookies.